Vedtægter

Grundejerforeningen Ørnehøj Vedtægter

§ 1 NAVN, HJEMSTED, OG FORMÅL.


Foreningens navn er " Grundejerforeningen Ørnehøj" som er stiftet den 30. oktober 1977, og hvis hjemsted er Vordingborg.
Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser samt at eje og vedligeholde fælles anlæg jævnfør § 3. De af
foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer.
Bestemmelserne i den til enhver tid gældende lokalplan og kommuneplantillæg, for Bakkebølle Strand, gælder forud for disse
vedtægter.


§ 2 MEDLEMMER.


Pligtige medlemmer af foreningen er grundejere indenfor foreningens stedlige område, der er vist i udstykningsdeklaration,
tinglyst den 29. august 1975.
Desuden kan andre grundejere/grundejerforeninger søge optagelse i foreningen, hvis de har direkte vejtilknytning til området og
dette vedtages af en generalforsamling. Indskud skal svare til andelen af foreningens formue, bestående at egenkapital og
hensættelse til vejvedligeholdelse pr. 31. december året før.
Når et medlem sælger eller på anden måde overdrager sin ejendom, ophører medlemskabet og han/hun kan intet krav rette mod
foreningens formue. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser. Den tidligere ejer hæfter for
eventuelle restancer indtil betalingen er foretaget.
Både den tidligere ejer samt den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskiftet til foreningens kasserer. Ligeledes skal enhver
adresseændring meddeles til foreningens kasserer.
Medlemmerne hæfter ikke personligt men alene begrænset med foreningens formue. I forholdet til foreningen hæfter
medlemmerne pro rata (egen andel). Bestemmelsen kan kun ændres ved enstemmighed hos samtlige medlemmer.


§ 3 FÆLLES ANLÆG.


Foreningen har jævnfør udstykningsdeklaration tinglyst den 29. august 1975, skøde på følgende fælles anlæg:
Matr.nr. 5-bh, 5-i, 6-g, 8-ea, 9-c, 22-a og 22-ac Bakkebølle.
Dvs. vejene: Troldurtvej, Svaleurtvej, Tårnurtvej, Mælkeurtvej, Lungeurtvej, Malurtvej Gåseurtvej, Museurtvej, Desmerurtvej,
Ørnehøjgårdsvej, Pileurtvej, Kastaniegårdsvej og Kastaniegårdsvejens forlængelse hen langs Kastaniegården til og med Matr. Nr.
23a.
Matr.nr. 5-b, 5-bg, 9-ey, 22-ad samt 22-c Bakkebølle.
Matr.nr. 6-f (udgår efter eventuelt salg).
Dvs. grønne områder: syd og nord for Mælkeurtvej, nord for Lungeurtvej
og nord for det offentlige areal/gravhøj Kastaniegårdsvej samt nord og syd for Ørnehøjgårdsvej.
Desuden ejes de opstillede fælles postkasseanlæg, badebro syd for Mælkeurtvej samt bådebro og ophalerbedding syd for
Ørnehøjgårdsvej og diverse bænke og borde ved badebroen og terrassen med stole og borde ved bådebroen, samt ved lille sø, nord
for gravhøj.
Foreningen har vedligeholdelsespligt for ovennævnte anlæg, dog skal medlemmerne selv sørge for slåning af græsrabatten mellem
der ejendom og vejene.
Hvor der på ovennævnte veje bor andre end foreningens medlemmer, kan disse være med til en partsfordeling af
vedligeholdelsesudgifterne hertil. Kastaniegården ejer(e) er ikke medlem af grundejerforeningen, men deltager i vedligeholdelsen
af Kastaniegårdsvej.
Hvor der i forbindelse med byggeri sker skade på veje, græsrabatter samt øvrige fælles anlæg er medlemmerne forpligtiget til at
udbedre disse for egne regning.
Henlæggelse af brandbart haveaffald (grene og kviste) på bålpladsen, i forbindelse med Skt. Hans bål, må kun foregå i den periode
der er anført i den udsendte aktivitetsplan. Udenfor denne periode, må medlemmerne selv sørge bortskaffelsen enten via
kommunens affaldsordning eller på anden måde. Der må ikke henlægges græs, store rødder/stød eller byggematerialer.


§ 4 KONTINGENT.


Til dækning af foreningens udgifter betales der et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen for det følgende år og
som forfalder til betaling forud i januar måned for det pågældende kalenderår, sidste rettidig betalingsdag er d. 31. januar.
Er et medlem mere end 1 måned i restance, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet
medlemmet påmindelse om at betale det skyldige beløb inden 10 dage. Alle udgifter hermed betales af vedkommende restant, der
desuden kan opkræves et gebyr til foreningen, svarende til 1/4 af årskontingentet.
Udgifter til retssager, der er anlagt mod grundejerforeningen og/eller bestyrelsen, kan, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt,
fordeles på medlemmerne og udgifterne opkræves sammen med det årlige kontingent, eller ved større beløb kan det opkræves
separat, og skal betales inden for 30 dage.


§ 5 BESTYRELSE.


Bestyrelsen består af 5 medlemmer, og vælges for 2 år ad gangen, dvs. der vælges 2 på ulige årstal og 3 på lige årstal. Genvalg kan
finde sted. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og bestyrelsesmedlem.
Suppleanter består af 2 medlemmer, valgt ligeledes for 2 år ad gangen, idet der vælges 1 suppleant hvert år på
generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.
Kommer antallet i bestyrelsen, ved afgang, ned på under 5 medlemmer, indtræder suppleanten i bestyrelsen, og overtager den
plads og valgperiode som den afgående havde. Findes der ingen suppleanter, kan bestyrelsen vælge at fortsætte til næste
generalforsamling eller indkalde til ekstraordinær generalforsamling til valg af manglende medlemmer og suppleanter.
Bestyrelsen har ansvaret for den daglige drift og kan antage nødvendig medhjælp samt afholde alle nødvendige udgifter til drift,
administration samt vedligeholdelse af fælles anlæg jævnfør § 3. Anlægsinvesteringer skal dog godkendes på generalforsamlingen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og der føres et referat over afholdte møder, som godkendes på det efterfølgende
møde. Der afholdes møde så ofte formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Referat udsendes kun til
bestyrelsen.
Foreningen tegnes af et flertal af bestyrelsen eller af formand og kasserer i forening. Forhold vedrørende fast ejendom kræver dog
hele bestyrelsens underskrift.
Foreningens daglige ud- og indbetalinger varetages af kassereren. Formanden skal godkende ud- og indbetalinger som overstiger
Kr. 25.000,00.
Bestyrelsen opstiller budget og har ansvaret for regnskabsførelsen. Budget og årsregnskab udsendes til medlemmerne og skal
forelægges på den årlige generalforsamling.


§ 6 REGNSKAB OG REVISOR.


Regnskabsåret er lig med kalenderåret. Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant begge for 1 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
Revisoren gennemgår mindst en gang årligt foreningens regnskab, og kan når som helst foretage kasseeftersyn.
Årsregnskabet påtegnes af revisoren og underskrives af bestyrelsen.


§ 7 GENERALFORSAMLING.


Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til varetagelse af foreningens daglige drift. Bestyrelsesarbejdet er normalt ulønnet, men
generalforsamlingen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og
stemmeafgivning.
Generalforsamlingen, ordinær såvel som ekstraordinære, indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, med
angivelse af dagsorden. Sager, der ikke er optaget på dagsordenen kan ikke sættes under afstemning.
Indkaldelse til generalforsamlinger og møder med mere, kan udsendes pr. brev, e-mail og evt. sættes op i Info Skabe. Referater,
beretninger, regnskaber og indkomne forslag kan ligeledes udsendes som ovenfor anført. Medlemmerne er selv ansvarlig for at
angive de elektroniske adresser og evt. ændringer heraf til foreningen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juni måned. Forslag der ønskes behandlet, skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen
senest 1. maj. Forslag skal optages på dagsordenen og kopi/sammendrag medsendes sammen med indkaldelsen. Forslag kan ej
behandles, hvis ikke forslagsstiller eller en stedfortræder er tilstede på generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt
sender begæring samt dagsorden herom til formanden for bestyrelsen. Denne skal afholdes inden for 6 uger efter modtagelsen.


Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:


1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Forelæggelse af godkendt årsregnskab.
5. Rettidigt indkomne forslag.
6. Godkendelse af næste års kontingent og budget.
7. Valg af bestyrelse.
a. 2 Bestyrelsesmedlemmer for 2 år på ulige årstal
b. 3 Bestyrelsesmedlemmer for 2 år på lige årstal
8. Øvrige valg:
a. 1 bestyrelsessuppleant for 2 år
b. 1 revisor for 1 år.
c. 1 revisorsuppleant for 1 år.
9. Eventuelt.


Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning.


Over det på generalforsamlingen passerede udfærdiges et referat, der underskrives af dirigent og referent. Referatet udsendes til
samtlige medlemmer.


§ 8 STEMMERET OG AFSTEMNINGER.


Hvert medlem har 1 stemme for hver ejendom han/hun ejer. Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan
dog udover egen stemme kun afgive yderligere 1 stemme ved fuldmagt. Medlemmerne må ikke være i restance overfor
foreningen. Afstemninger på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning, Skriftlig afstemning skal finde sted hvis bestyrelsen,
dirigenten eller 1/4 af de fremmødte medlemmer ønsker det.
Forslag til vedtægtsændring eller oprettelse/ændring af ordensreglement eller større forandringer af fællesarealer (over kr. 25.000)
kan kun vedtages, når mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Er en af disse
betingelser ikke opfyldt, men forslaget opnår flertal, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling inden 6 uger, på
hvilken forslaget kan vedtages med simpelt flertal af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Øvrige beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de afgivne stemmer.


§ 9 SÆRLIGE BESTEMMELSER.


Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller 1/2 af samtlige medlemmer, samt samtykke fra de
påtaleberettigede i henhold til udstykningsdeklarationen. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens
formue og kan kun vedtages efter de i § 8 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
Ingen vedtægtsbestemmelse må være i strid med den til enhver tid gældende lokalplan og kommuneplantillæg, for Bakkebølle
Strand, eller ovennævnte udstykningsdeklaration eller andre tinglyste deklarationer.
Bestyrelsen kan for grundejerens regning, lade en ubebygget grund slå 1 gang årligt, når denne ikke er anlagt eller vedligeholdt, og
hvis der udtrykkes ønske fra nærmeste naboer.
Støjbegrænsningerne i lokalplanen og kommuneplantillæg skal overholdes. Tænk på din nabo.
Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse vedtægter intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at
afgøre og løse disse. Bestyrelsen skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse på førstkommende generalforsamling.


*


Ovenstående vedtægter er godkendt på Generalforsamlingen 16/6 2019 / Ekstraordinær Generalforsamling 27/7 2019 og således gældende fra denne som eneste, hvorefter alle tidligere udgaver hermed er annulleret.


Underskrevet af den af Generalforsamlingen valgte bestyrelse juni 2019 samt dirigenten på Generalforsamlingen


Bestyrelse:

Egon Andersen Jørgen Albrechtsen Gert Larsen Birgit Breitenstein Ove Sørensen


Dirigent: Steen Hvenegaard


De originale vedtægter med underskrifter, kan hvis det ønskes rekvireres hos bestyrelsen.